Wettelijke info

Informatie overeenkomstig de Dienstenwet

Algemene voorwaarden


Informatie overeenkomstig de Dienstenwet

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Filip Sels, advocaat in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hemelstraat, 3 en is te bereiken via :
E-mail: filip@selslaw.be
Telefoon:  03/633.15.05

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot van de BVBA Advocatenkantoor Filip Sels, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Hemelstraat, 3, met BTW en – ondernemingsnummer BE0478.629.177.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij NV Amlin Europe. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 euro per schadegeval. De polis die voormelde individuele beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, voor activiteiten die de advocaat uitvoert vanuit zijn in België gevestigde kantoor.

De aansprakelijkheid van de advocaten (ook ad-hoc medewerkers) van het kantoor, is beperkt tot deze verzekerde bedragen.

Bankrekening: BE50 6300 6748 8518
Derden-rekening: BE39 6300 6513 1519
BIC: BBRUBEBB (voor buitenlandse overschrijvingen)

Uw advocaat en zijn dienstverlening

Uw advocaat verleent de volgende diensten: juridische dienstverlening, bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken.
De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij de aanvang van de dienstverlening vastgelegd. Richtinggevende tarieven vindt u terug op deze pagina. De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat en zijn kantoor hanteert, kan u raadplegen onderaan deze pagina.

De overeenkomst die u met uw advocaat aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken
– per gewone post op het adres Hemelstraat, 3  te 2018 Antwerpen
– per fax op het nummer 03/633.15.0
– per e-mail op het adres filip@selslaw.be
– per telefoon op het nummer 03/633.15.05

Opmerkingen

Op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn ereloon of berekeningswijze. Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de O.V.B. (Orde van Vlaamse Balies) of zijn balie.


Algemene voorwaarden

De diensten van het kantoor worden gepresteerd onder toepassing van deze algemene contractvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, aanvaardt de cliënt dat de prestaties van het kantoor worden afgerekend overeenkomstig de tarieven die vermeld staan op de website van het kantoor selslaw.be.

Facturen uitgaande van het kantoor, zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Klachten omtrent een factuur of aangerekende prestatie, dienen ten laatste binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur te worden gemeld. Enkel schriftelijke klachten worden onderzocht. Eens deze termijn verstreken, wordt de factuur geacht definitief en integraal te zijn aanvaard.

Bij niet – betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 8% per jaar op het onbetaalde bedrag, evenals een schadebeding van 15% met een minimum van 125 euro, onverminderd  het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden

Bij niet – betaling van een factuur tegen de vervaldatum is het kantoor van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd om zijn dienstverlening op te schorten totdat er betaling volgt.

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het maximumbedrag dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.